eau madji; maji;
eau madji; maji;
eau de rose mawaridi
eau de rose mawaridi
eau minérale madja nvia
eau minérale madja nvia
eau saumâtre fumbu
eau saumâtre fumbu
éblouir walia (u-); vaga (u-);
éblouir walia (u-); vaga (u-);
ébrancher sheshelea (u-)
ébrancher sheshelea (u-)
écaille gamɓa; mamba;
écaille gamɓa; mamba;
écailler pvaya (u-); vala (u-);
écailler pvaya (u-); vala (u-);
ecart ngama
ecart ngama
écarter pvandzausa (u-); ɓandzua (u-); tsapua (u-);
écarter pvandzausa (u-); ɓandzua (u-); tsapua (u-);
écarter (s'-) sundzuha (u-); sumila (u-); ɓandzuha (u-);
écarter (s'-) sundzuha (u-); sumila (u-); ɓandzuha (u-);
échafaudage madjakaya
échafaudage madjakaya
échange mɓadala
échange mɓadala
échanger ɓaɗili (u-); badili (u-);
échanger ɓaɗili (u-); badili (u-);
échantillon boneso
échantillon boneso
écharpe (traditionnel) mharuma; kashida; muharuma;
écharpe (traditionnel) mharuma; kashida; muharuma;
échauffer zifiriha (u-)
échauffer zifiriha (u-)
échec mrasiɓu
échec mrasiɓu
échelle ngazi; mlingo; ulingo;
échelle ngazi; mlingo; ulingo;
écho mandule
écho mandule
échouer fuɓa (u-); rasiɓu (u-);
échouer fuɓa (u-); rasiɓu (u-);
éclabousser shampiza (u-)
éclabousser shampiza (u-)
éclabousser vers shampulia (u-)
éclabousser vers shampulia (u-)
éclair mpvenye; mpenu; penu;
éclair mpvenye; mpenu; penu;
éclaircir pvenua (u-); venua (u-);
éclaircir pvenua (u-); venua (u-);
éclairer oniha (u-)
éclairer oniha (u-)
éclat cenye
éclat cenye
éclat de bois ɓadjo
éclat de bois ɓadjo
éclore wanga (u-); ɓasauha (u-);
éclore wanga (u-); ɓasauha (u-);
éclosion mɓasauho
éclosion mɓasauho
école shiyoni; likoli; paya la shiyo; shoni;
école shiyoni; likoli; paya la shiyo; shoni;
école coranique shiyoni sha shiAraɓu
école coranique shiyoni sha shiAraɓu
école française shiyoni sha shiFarantsa
école française shiyoni sha shiFarantsa
économe (pers.) mtumi
économe (pers.) mtumi
économie rasul-mali; âkiɓa; mtumo;
économie rasul-mali; âkiɓa; mtumo;
économique âkiɓa
économique âkiɓa
économiser tuma (u-)
économiser tuma (u-)
écope upvo
écope upvo
écoper (vider l'eau) hupvia (u-)
écoper (vider l'eau) hupvia (u-)
écorce gamɓa
écorce gamɓa
écorce (de bananier) gweda
écorce (de bananier) gweda
écoute uishilizi
écoute uishilizi
écouter ishilia (u-); vulishia (u-); vulikia (u-); pulikia (u-);
écouter ishilia (u-); vulishia (u-); vulikia (u-); pulikia (u-);
écrabouiller tafwaɗa (u-)
écrabouiller tafwaɗa (u-)
écraser pvonɗa (u-); tsera (u-); tsafwaɗa (u-); vondra (u-);
écraser pvonɗa (u-); tsera (u-); tsafwaɗa (u-); vondra (u-);
écrire andziha (u-); angiha (u-); wandziha (u-);
écrire andziha (u-); angiha (u-); wandziha (u-);
écrits maandzishi
écrits maandzishi
écriture khatwi; hatwi; mwandziho;
écriture khatwi; hatwi; mwandziho;
écrivain mwandzishi; mwangisi;
écrivain mwandzishi; mwangisi;
écrouler angamia (u-); komoha (u-) ;
écrouler angamia (u-); komoha (u-) ;
écume fumbu
écume fumbu
écumer eua (u-); enga (u-);
écumer eua (u-); enga (u-);
éditer trangaza (u-)
éditer trangaza (u-)
éditeur mtrangazadji
éditeur mtrangazadji
éducateur mlezi
éducateur mlezi
éducation ulezi; malezi; elimu;
éducation ulezi; malezi; elimu;
éduquer îlimisha (u-)
éduquer îlimisha (u-)
effacement mzimo
effacement mzimo
effacer zima (u-)
effacer zima (u-)
effaceur shifutruo; ifutruo;
effaceur shifutruo; ifutruo;
effaroucher vavusa (u-)
effaroucher vavusa (u-)
effeminé hanithi
effeminé hanithi
efficace (pers.) msinaɗi
efficace (pers.) msinaɗi
efficacité udhibitifu
efficacité udhibitifu
effondré djomoha (u-)
effondré djomoha (u-)
effondrement mɓomoho; mdjomoho;
effondrement mɓomoho; mdjomoho;
effondrer komoha (u-)
effondrer komoha (u-)
efforcer djitahiɗi (u-)
efforcer djitahiɗi (u-)
effort djitihaɗi
effort djitihaɗi
effronté msharishi
effronté msharishi
égaliser lindzanisa (u-)
égaliser lindzanisa (u-)
égalité usawa
égalité usawa
égarement upotevu
égarement upotevu
égarer latsiha (u-)
égarer latsiha (u-)
égarer (s'-) potea (u-)
égarer (s'-) potea (u-)
égaux mapata
égaux mapata
église kanisa
église kanisa
égocentrique matiti
égocentrique matiti
égoïsme unafsia; ubinafsi; uɓinafsia; uɓinafsi;
égoïsme unafsia; ubinafsi; uɓinafsia; uɓinafsi;
égoïste matiti
égoïste matiti
égoïste (pers.) mdjihupvia; mnafsia;
égoïste (pers.) mdjihupvia; mnafsia;
égorgeur mrwa-hitswa
égorgeur mrwa-hitswa
égout ɗuzi
égout ɗuzi
égoutter tsuusa (u-)
égoutter tsuusa (u-)
égratigner garua (u-); tunua (u-);
égratigner garua (u-); tunua (u-);
Egypte Msiri
Egypte Msiri
eh [...] ? e
eh [...] ? e
élaborer djenga (u-)
élaborer djenga (u-)
élan nvume
élan nvume
élancer ranguha (u-)
élancer ranguha (u-)
élargir radjisa (u-)
élargir radjisa (u-)
élargir (s'-) engedzeha (u-)
élargir (s'-) engedzeha (u-)
électeur mcaguzi
électeur mcaguzi
élection ucaguzi; utsahuzi;
élection ucaguzi; utsahuzi;
électricité tereste; mwenge;
électricité tereste; mwenge;
élégance uzena
élégance uzena
élégant (être -) zagaza (u-)
élégant (être -) zagaza (u-)
élémentaire -a mshindzi; -a msingi;
élémentaire -a mshindzi; -a msingi;
élephant ndovu
élephant ndovu
élevage matsunga
élevage matsunga
élève mna-shiyoni; mwana-shiyoni; mwana shiyoni; mwana shoni;
élève mna-shiyoni; mwana-shiyoni; mwana shiyoni; mwana shoni;
élever (animaux) tsunga (u-)
élever (animaux) tsunga (u-)
élever (enfant) lela (u-)
élever (enfant) lela (u-)
élever pour quelqu'un lelea (u-)
élever pour quelqu'un lelea (u-)
éliminer futra (u-); hadza (u-);
éliminer futra (u-); hadza (u-);
elle yeye; waye; ye;
elle yeye; waye; ye;
elle-même waye
elle-même waye
elles wo
elles wo
elles-mêmes wawo
elles-mêmes wawo
éloge mavumizo
éloge mavumizo
éloquence faswaha
éloquence faswaha
élu (un) mtsaulwa
élu (un) mtsaulwa
élucider nanua (u-)
élucider nanua (u-)
éluder epva (u-)
éluder epva (u-)
emballer vambia (u-); pvamɓia (u-);
emballer vambia (u-); pvamɓia (u-);
embarquer pashia (u-)
embarquer pashia (u-)
embarras mzingamanyo
embarras mzingamanyo
embellir pamba (u-)
embellir pamba (u-)
embêter simɓua (u-); taɓisha (u-);
embêter simɓua (u-); taɓisha (u-);
emblème alama
emblème alama
embobiner (qqun) haɗaya (u-)
embobiner (qqun) haɗaya (u-)
embouteillage mlahatra
embouteillage mlahatra
embraser vua (u-)
embraser vua (u-)
embrasser busana (u-); ɓusu (u-);
embrasser busana (u-); ɓusu (u-);
embrasser (prendre dans ses bras) pvahara (u-)
embrasser (prendre dans ses bras) pvahara (u-)
embrouiller dabwanya (u-); tratra (u-); zingamanya (u-);
embrouiller dabwanya (u-); tratra (u-); zingamanya (u-);
embuscade mgala
embuscade mgala
émerger fuzu (u-); laiya (u-);
émerger fuzu (u-); laiya (u-);
émettre trangaza (u-)
émettre trangaza (u-)
émettre un son (ou qqch. d'audible) liza (u-)
émettre un son (ou qqch. d'audible) liza (u-)
émigré msafiri
émigré msafiri
émissaire ndrume
émissaire ndrume
émission (tv, radio etc.) ipinɗi
émission (tv, radio etc.) ipinɗi
emmêlement mdabwanyo
emmêlement mdabwanyo
emménagement mtsamio
emménagement mtsamio
emménager tsamia (u-)
emménager tsamia (u-)
emmener vinga (u-)
emmener vinga (u-)
emmerder udhi (u-)
emmerder udhi (u-)
emmerdeur muudhi
emmerdeur muudhi
empan siɓiri; pima;
empan siɓiri; pima;
empêcher udza (u-)
empêcher udza (u-)
empiéter ɓaziza (u-)
empiéter ɓaziza (u-)
empiler unɗanya (u-); aɓi (u-);
empiler unɗanya (u-); aɓi (u-);
empirer ziɗi (u-)
empirer ziɗi (u-)
employé mrumishi
employé mrumishi
employé (être -) rumwa (u-); mrumwa;
employé (être -) rumwa (u-); mrumwa;
employer (quelqu'un) ruma (u-)
employer (quelqu'un) ruma (u-)
employeur mrumisadji; mrumahazi;
employeur mrumisadji; mrumahazi;
emprisonner funga (u-)
emprisonner funga (u-)
emprunt djazimo; makapo;
emprunt djazimo; makapo;
emprunter kopa (u-)
emprunter kopa (u-)
en aller enɗa za+ pos. (u-); lawa (u-); endra dza+ pos. (u-);
en aller enɗa za+ pos. (u-); lawa (u-); endra dza+ pos. (u-);
en avance -kadimu
en avance -kadimu
en bas -a mbwani
en bas -a mbwani
en conséquence lazima
en conséquence lazima
en détail reza-reza
en détail reza-reza
en face usoni
en face usoni
en face de mbeli
en face de mbeli
en faillite (être -) enɗa kapa (u-)
en faillite (être -) enɗa kapa (u-)
en général aghalabu
en général aghalabu
en haut -a djuu
en haut -a djuu
en personne (soi-même) binafsi
en personne (soi-même) binafsi
en somme ha djimla
en somme ha djimla
en tout cas tsaɓu; almuraɗi; zahe;
en tout cas tsaɓu; almuraɗi; zahe;
en ville ɗagoni
en ville ɗagoni
en vitesse ha haraka
en vitesse ha haraka
enceinte mziro
enceinte mziro
enceinte (être -) kana hamili (u-)
enceinte (être -) kana hamili (u-)
enceinte du village burdaji
enceinte du village burdaji
enceinter mitsa (u-)
enceinter mitsa (u-)
encens uɓani; ûdi; ûɗi; uɗi.; ɓuhuri;
encens uɓani; ûdi; ûɗi; uɗi.; ɓuhuri;
encensoir sherezo
encensoir sherezo
encercler zingiza (u-); zingindza (u-);
encercler zingiza (u-); zingindza (u-);
enchaîner funga silisili (u-)
enchaîner funga silisili (u-)
enchère mnada
enchère mnada
enclos mraɓa
enclos mraɓa
enclos (à bétail) pashe
enclos (à bétail) pashe
enclume fwao; fau;
enclume fwao; fau;
encore tsena
encore tsena
encore (pas -) raha; rasa;
encore (pas -) raha; rasa;
encrasser canfua (u-)
encrasser canfua (u-)
encre wino; nyongo;
encre wino; nyongo;
endommagé (être -) zuliwa (u-)
endommagé (être -) zuliwa (u-)
endormir ladza (u-)
endormir ladza (u-)
endroit pvahanu; mahala; mutsa; pvahali; pvahano;
endroit pvahanu; mahala; mutsa; pvahali; pvahano;
endurant mustahamilifu
endurant mustahamilifu
endurer stahamili (u-); kingia (u-);
endurer stahamili (u-); kingia (u-);
énergie mdro; ɓiɗi;
énergie mdro; ɓiɗi;
énerver ha muyo (u-)
énerver ha muyo (u-)
énerver (qqun) hamakisha (u-)
énerver (qqun) hamakisha (u-)
enfance unatsa
enfance unatsa
enfant motro; mwana; mwanamtsa;
enfant motro; mwana; mwanamtsa;
enfanter mira (u-)
enfanter mira (u-)
enfantillage unatsa
enfantillage unatsa
enfer djahanama
enfer djahanama
enfermer ɓalilia (u-)
enfermer ɓalilia (u-)
enflement mzimbo
enflement mzimbo
enfler zimɓa (u-); fumuha (u-);
enfler zimɓa (u-); fumuha (u-);
enfoncer tsimɓia (u-); sosoredza (u-);
enfoncer tsimɓia (u-); sosoredza (u-);
enfouir tsimɓia (u-); vumbiha (u-);
enfouir tsimɓia (u-); vumbiha (u-);
enfouissement mdziho
enfouissement mdziho
engagement mukataɓa
engagement mukataɓa
engloutir rulia (u-)
engloutir rulia (u-)
engrais ntraha
engrais ntraha
engraisser nenepvesha (u-)
engraisser nenepvesha (u-)
énigme idhihaka; idzoɗa;
énigme idhihaka; idzoɗa;
enjôleur musindzi
enjôleur musindzi
enlever pua (u-); toa (u-); hadza (u-);
enlever pua (u-); toa (u-); hadza (u-);
enlever (s'-) lawa (u-)
enlever (s'-) lawa (u-)
enlever les restes d'un filtrage hangua (u-)
enlever les restes d'un filtrage hangua (u-)
ennemi âdui
ennemi âdui
ennui âdha
ennui âdha
ennuis maondo
ennuis maondo
ennuyant muûdhina
ennuyant muûdhina
ennuyer onda (u-)
ennuyer onda (u-)
enorgueillir djiɓona (u-)
enorgueillir djiɓona (u-)
énorme ganga
énorme ganga
enrichir neemesha (u-); tadjirisha (u-); tadjirisa (u-);
enrichir neemesha (u-); tadjirisha (u-); tadjirisa (u-);
enseignant fundi; msomesadji; ustadhi; msomezi;
enseignant fundi; msomesadji; ustadhi; msomezi;
enseignement msomo
enseignement msomo
enseigner somisa (u-); funda (u-); fundrisa (u-); somedza (u-); somesa (u-);
enseigner somisa (u-); funda (u-); fundrisa (u-); somedza (u-); somesa (u-);
enseigner (à) fundisa (u-)
enseigner (à) fundisa (u-)
ensemble pvadzima; pvamwedja;
ensemble pvadzima; pvamwedja;
ensemble pour chiquer patsu
ensemble pour chiquer patsu
ensemencer taɓu (u-)
ensemencer taɓu (u-)
ensorceler ra masahiri (hu-); la masahiri (hu-); fanya (u-) masahiri;
ensorceler ra masahiri (hu-); la masahiri (hu-); fanya (u-) masahiri;
ensuite wadjau; amwesa;
ensuite wadjau; amwesa;
entailler shela (u-); rasua (u-) ;
entailler shela (u-); rasua (u-) ;
entendre ishia (hw-); kia (u-);
entendre ishia (hw-); kia (u-);
entendre (s'-) kuɓaliana (u-); ishiliana (u-);
entendre (s'-) kuɓaliana (u-); ishiliana (u-);
entente mkuɓaliano; muishiliano;
entente mkuɓaliano; muishiliano;
enterrement mdziho
enterrement mdziho
enterrer dziha (u-)
enterrer dziha (u-)
entêtement uguguru; ukaiɗi;
entêtement uguguru; ukaiɗi;
entêter kaidi (u-)
entêter kaidi (u-)
enthousiasme ɓashasha
enthousiasme ɓashasha
enthousiasmer cerera (u-)
enthousiasmer cerera (u-)
entier kamili; ndzima;
entier kamili; ndzima;
entièrement ha ukamilifu
entièrement ha ukamilifu
entonnoir andzi
entonnoir andzi
entourer zingiza (u-)
entourer zingiza (u-)
entraider saidiana (u-)
entraider saidiana (u-)
entrailles trumbo
entrailles trumbo
entraîner hohora (u-)
entraîner hohora (u-)
entrave mpingu; mbingu;
entrave mpingu; mbingu;
entraver pvatsa (u-)
entraver pvatsa (u-)
entre ...(et) ... ɓaina (ya) ...(na)
entre ...(et) ... ɓaina (ya) ...(na)
entrée mdjo
entrée mdjo
entrée (d'un lieu) ndjivi
entrée (d'un lieu) ndjivi
entrée (du village) fu (la mdji)
entrée (du village) fu (la mdji)
entreprenariat ɓiâshara; gidzo; uɓahazazi;
entreprenariat ɓiâshara; gidzo; uɓahazazi;
entrepreneur ɓahazazi
entrepreneur ɓahazazi
entreprise shirka
entreprise shirka
entrer ndjia (u-); ngia (u-);
entrer ndjia (u-); ngia (u-);
entretenir tutuɓia (u-)
entretenir tutuɓia (u-)
entretenir (une femme qui a accouchée) waliha (u-)
entretenir (une femme qui a accouchée) waliha (u-)
enveloppe ɓahasha; shipambo;
enveloppe ɓahasha; shipambo;
enveloppe (en général) pambo
enveloppe (en général) pambo
envelopper pvamɓa (u-); finiha (u-); vambia (u-); ɓalilia (u-); fikiza (u-);
envelopper pvamɓa (u-); finiha (u-); vambia (u-); ɓalilia (u-); fikiza (u-);
envers (mettre à l'-) tsimɓiza (u-)
envers (mettre à l'-) tsimɓiza (u-)
envie huɓa
envie huɓa
envie (besoin) shauka; ushauku;
envie (besoin) shauka; ushauku;
envie (jalousie) uvu
envie (jalousie) uvu
envier aniɗi (u-); husuɗi (u-); vulia mo (u-);
envier aniɗi (u-); husuɗi (u-); vulia mo (u-);
envies matamani
envies matamani
envieux (pers.) mwivivu
envieux (pers.) mwivivu
environ takriban; mkaɓala; kadiri;
environ takriban; mkaɓala; kadiri;
environnememnt ulanga
environnememnt ulanga
envoi mwereo
envoi mwereo
envoi (faire faire un -) msinɗihizo
envoi (faire faire un -) msinɗihizo
envoler paya (u-); heuha (u-); pveuha (u-); veuha (u-);
envoler paya (u-); heuha (u-); pveuha (u-); veuha (u-);
envoûter suɓilwa (u-)
envoûter suɓilwa (u-)
envoyer pveha (u-); erea (u-); veleha (u-); pveleha (u-); pvoshea (u-);
envoyer pveha (u-); erea (u-); veleha (u-); pveleha (u-); pvoshea (u-);
envoyer (faire -) sinɗihiza (u-)
envoyer (faire -) sinɗihiza (u-)
épaisseur uvana
épaisseur uvana
épanouir taruha (u-); tsatsaruha (u-);
épanouir taruha (u-); tsatsaruha (u-);
épargne tumo
épargne tumo
épargner shiza (u-)
épargner shiza (u-)
éparpiller tsamɓaza (u-); eneza (u-);
éparpiller tsamɓaza (u-); eneza (u-);
épaule fuzi; ɓega;
épaule fuzi; ɓega;
épée upanga
épée upanga
épeler andzeledza (u-)
épeler andzeledza (u-)
épervier kwezi; khwezi;
épervier kwezi; khwezi;
épicerie utuku
épicerie utuku
épices masala; zana;
épices masala; zana;
épilepsie kifafa
épilepsie kifafa
épine muɓa
épine muɓa
épingle kulwaɓu; kulabu;
épingle kulwaɓu; kulabu;
épis (maïs) nkonyo; ke;
épis (maïs) nkonyo; ke;
éplucher wadja (u-); hua (u-);
éplucher wadja (u-); hua (u-);
éplucheur uhoa
éplucheur uhoa
épluchure kandre; kanɗe;
épluchure kandre; kanɗe;
éponger ɓadza (u-)
éponger ɓadza (u-)
époque zama
époque zama
époque ancienne aswili
époque ancienne aswili
épouse mushe; mhazie;
épouse mushe; mhazie;
épouser lola (u-); lolea (u-);
épouser lola (u-); lolea (u-);
époux mume; ɓai;
époux mume; ɓai;
epreindre hammwa (u-); hamua (u-);
epreindre hammwa (u-); hamua (u-);
épuisé (être -) simɓuha (u-)
épuisé (être -) simɓuha (u-)
équipe shikao; cama;
équipe shikao; cama;
érafler garua (u-)
érafler garua (u-)
errer lenga (u-); rara (u-); endra (u-) na ntsi;
errer lenga (u-); rara (u-); endra (u-) na ntsi;
erreur halatwi; kosa; halati;
erreur halatwi; kosa; halati;
éructer teusa (u-); ɓindrua (hu-);
éructer teusa (u-); ɓindrua (hu-);
érudit mstaâraɓu
érudit mstaâraɓu
érudition ustaâraɓu
érudition ustaâraɓu
escabeau mlingo
escabeau mlingo
escalader pandra (u-)
escalader pandra (u-)
escalier ntaradja; mpandro;
escalier ntaradja; mpandro;
escargot nkoa; kowa; fankowa;
escargot nkoa; kowa; fankowa;
esclavage udjahazi; urumwa-ɓure; utrwana;
esclavage udjahazi; urumwa-ɓure; utrwana;
esclave mrumwa; mtrwana;
esclave mrumwa; mtrwana;
escrimeur msa-mpanga
escrimeur msa-mpanga
escroc ɓwidzi
escroc ɓwidzi
escroquerie uravi
escroquerie uravi
espace ouvert shiwandza
espace ouvert shiwandza
espadon mtontso; ndriwaro;
espadon mtontso; ndriwaro;
espagnol mwEspanyi
espagnol mwEspanyi
espèce namna; aina;
espèce namna; aina;
espionnage udjasusi
espionnage udjasusi
espionner tsundjia (u-)
espionner tsundjia (u-)
espoir twamaya; tama;
espoir twamaya; tama;
esprit djini
esprit djini
esquiver epva (u-); eva (u-); tavusa (u-); sorea (u-);
esquiver epva (u-); eva (u-); tavusa (u-); sorea (u-);
essai ɗauzo; madjereɓu;
essai ɗauzo; madjereɓu;
essayer sana (u-); lauza (u-); djereɓu (u-);
essayer sana (u-); lauza (u-); djereɓu (u-);
essence lasansi
essence lasansi
essentiellement haswa
essentiellement haswa
essorer humisa (u-); haniha (u-) ;
essorer humisa (u-); haniha (u-) ;
essouflement shihaya
essouflement shihaya
essuyer pvangua (u-); vangua (u-); pvangusa (u-);
essuyer pvangua (u-); vangua (u-); pvangusa (u-);
Est mashariki
Est mashariki
est-ce que e; afa; saɓu; sapvu; eɓa; tsaɓu;
est-ce que e; afa; saɓu; sapvu; eɓa; tsaɓu;
estheme shihaya
estheme shihaya
esthétisme mswanaisho
esthétisme mswanaisho
estime mahaba
estime mahaba
estimer dhwani (u-)
estimer dhwani (u-)
estomac maiɗa
estomac maiɗa
estrade mimbari
estrade mimbari
et puis iruɗi
et puis iruɗi
étage dari
étage dari
étain garando
étain garando
étaler hala (u-); odza (u-);
étaler hala (u-); odza (u-);
étang dziwa; dziya;
étang dziwa; dziya;
étant donné que maɗama
étant donné que maɗama
état ɗaula
état ɗaula
etc na kadhalika
etc na kadhalika
éteindre zima (u-)
éteindre zima (u-)
étendre aniha (u-); lala (u-); ondza (u-);
étendre aniha (u-); lala (u-); ondza (u-);
étendre (s'-) randra (u-)
étendre (s'-) randra (u-)
étendre à anishia (u-)
étendre à anishia (u-)
étendue upezo
étendue upezo
éternel -a ɗaima; -a milele;
éternel -a ɗaima; -a milele;
éterniser ɗaimisha (u-)
éterniser ɗaimisha (u-)
éternité milele
éternité milele
éternuer samua (u-); tsemua (u-); sammwa (u-);
éternuer samua (u-); tsemua (u-); sammwa (u-);
Ethiopie Haɓasha
Ethiopie Haɓasha
ethnie kaɓila
ethnie kaɓila
étinceler pvenya (u-); vena (u-); vevena (u-);
étinceler pvenya (u-); vena (u-); vevena (u-);
étincelle cenye; tsatsi;
étincelle cenye; tsatsi;
étirer pviaza (u-); limba (u-);
étirer pviaza (u-); limba (u-);
étoffe itamɓaya; shiromani; shitamba;
étoffe itamɓaya; shiromani; shitamba;
étoile nyora
étoile nyora
étole kishali
étole kishali
étonnant adjaɓu
étonnant adjaɓu
étonné (être -) shanga (u-)
étonné (être -) shanga (u-)
étonner staâdjabu (u-)
étonner staâdjabu (u-)
étouffer kalwa (u-); kawa (u-);
étouffer kalwa (u-); kawa (u-);
étrange adjaɓu
étrange adjaɓu
étranger mdjeni; mmanga; mudjeni;
étranger mdjeni; mmanga; mudjeni;
étrangleur mrwa-hitswa
étrangleur mrwa-hitswa
être kaya (u-); ka (u-);
être kaya (u-); ka (u-);
être à découvert kaya ɓeedhwani (u-)
être à découvert kaya ɓeedhwani (u-)
être à l'agonie kaya kongooni (u-)
être à l'agonie kaya kongooni (u-)
être à louer wadjirisiwa (u-)
être à louer wadjirisiwa (u-)
être agitée (pour la mer) djunduha (u-)
être agitée (pour la mer) djunduha (u-)
être aimé vendzewa (u-)
être aimé vendzewa (u-)
être appelé parwa (u-); hirwa (u-);
être appelé parwa (u-); hirwa (u-);
être attrapé hankuliwa (u-)
être attrapé hankuliwa (u-)
être autorisé ruhusiwa (u-)
être autorisé ruhusiwa (u-)
être battu shindrwa (u-)
être battu shindrwa (u-)
être béni ɓarikiha (u-)
être béni ɓarikiha (u-)
être bombardé walisiwa (u-)
être bombardé walisiwa (u-)
être bourré pasuha (u-); waliha (u-);
être bourré pasuha (u-); waliha (u-);
être bu nolwa (u-)
être bu nolwa (u-)
être choisi tsahulwa (u-)
être choisi tsahulwa (u-)
être clair pour elea (u-)
être clair pour elea (u-)
être complet kamiliha (u-)
être complet kamiliha (u-)
être connu jilihana (u-); juliwa (u-); julwa (u-);
être connu jilihana (u-); juliwa (u-); julwa (u-);
être contagieux tupia (u-)
être contagieux tupia (u-)
être content furahi (u-)
être content furahi (u-)
être d'accord kuɓali (u-)
être d'accord kuɓali (u-)
être d'un seul morceau ɓatana (u-)
être d'un seul morceau ɓatana (u-)
être décoré ɗaia (u-)
être décoré ɗaia (u-)
être dédaigné onewa (u-)
être dédaigné onewa (u-)
être déposé hetsiwa (u-)
être déposé hetsiwa (u-)
être détesté. yengwa (u-)
être détesté. yengwa (u-)
être dit rongolwa (u-)
être dit rongolwa (u-)
être donné volwa (u-)
être donné volwa (u-)
être éclaté walisiwa (u-)
être éclaté walisiwa (u-)
être émoussé, épointé fuguru (u-)
être émoussé, épointé fuguru (u-)
être emprisonné fungwa (u-)
être emprisonné fungwa (u-)
être en abondance kaya telele (u-)
être en abondance kaya telele (u-)
être en place ɓarizi (u-)
être en place ɓarizi (u-)
être en retard homa (u-)
être en retard homa (u-)
être épousée lolowa (u-)
être épousée lolowa (u-)
être éveillé (fig.) kaya hashiri (u-)
être éveillé (fig.) kaya hashiri (u-)
être exposé au soleil anihwa (u-)
être exposé au soleil anihwa (u-)
être fabriqué fanyiwa (u-)
être fabriqué fanyiwa (u-)
être faible jelea (u-)
être faible jelea (u-)
être faisable fanyishiha (u-)
être faisable fanyishiha (u-)
être fait fanyiwa (u-)
être fait fanyiwa (u-)
être favorisé vendzelewa (u-)
être favorisé vendzelewa (u-)
être félicité fereshewa (u-)
être félicité fereshewa (u-)
être fou, ne plus avoir sa tête à soi zulu (u-)
être fou, ne plus avoir sa tête à soi zulu (u-)
être frappé remwa (u-)
être frappé remwa (u-)
être humain shiumɓe ɓinadamu; mwanaɗamu;
être humain shiumɓe ɓinadamu; mwanaɗamu;
être informé judziwa (u-)
être informé judziwa (u-)
être instruit fundrisiwa (u-)
être instruit fundrisiwa (u-)
être laissé lishwa (u-)
être laissé lishwa (u-)
être laissé trempé lehwa (u-)
être laissé trempé lehwa (u-)
être mal à l'aise sikitiha (u-)
être mal à l'aise sikitiha (u-)
être mangé liwa (u-)
être mangé liwa (u-)
être méprisé onewa (u-)
être méprisé onewa (u-)
être mis trilwa (u-)
être mis trilwa (u-)
être ordonné amrishiwa (u-)
être ordonné amrishiwa (u-)
être payé livwa (u-)
être payé livwa (u-)
être pensif lolea (u-); tafakari (u-);
être pensif lolea (u-); tafakari (u-);
être percé forolwa (u-)
être percé forolwa (u-)
être pilé rolwa (u-)
être pilé rolwa (u-)
être possible kiri (u-)
être possible kiri (u-)
être prévenu judziwa (u-)
être prévenu judziwa (u-)
être répudiée funguliwa (u-)
être répudiée funguliwa (u-)
être suffisant tosha (u-)
être suffisant tosha (u-)
être tenu sikwa (u-)
être tenu sikwa (u-)
être trempé lowa (u-)
être trempé lowa (u-)
être vaincu shindrwa (u-)
être vaincu shindrwa (u-)
être visible oneha (u-)
être visible oneha (u-)
être vivant kaya hai (u-)
être vivant kaya hai (u-)
être vivant (un) shiumɓe
être vivant (un) shiumɓe
être volé (qqn) ibiwa (u-); ibwa (u-);
être volé (qqn) ibiwa (u-); ibwa (u-);
étreindre sasanya (u-)
étreindre sasanya (u-)
étroit -samivu; -ambamba; mwambamba;
étroit -samivu; -ambamba; mwambamba;
étroitesse usenyevu
étroitesse usenyevu
étude msomo
étude msomo
étudiant msomadji; mwana shoni;
étudiant msomadji; mwana shoni;
étudier twalii (u-); fundriha (u-);
étudier twalii (u-); fundriha (u-);
Europe Ulaya
Europe Ulaya
européen mzungu; muzungu;
européen mzungu; muzungu;
eux wawo; wowo; wo;
eux wawo; wowo; wo;
eux aussi pvao
eux aussi pvao
eux seuls wawo ce
eux seuls wawo ce
eux-mêmes wawo
eux-mêmes wawo
Evangile Indjili
Evangile Indjili
évanouir (s'-) vuɓama (u-); ɓama (u-); fumɓama (u-);
évanouir (s'-) vuɓama (u-); ɓama (u-); fumɓama (u-);
évaporer hanga (u-)
évaporer hanga (u-)
éveillé (être -) ɓalighi (u-)
éveillé (être -) ɓalighi (u-)
éventail ipepeo; shizigio;
éventail ipepeo; shizigio;
éventer zingia (u-)
éventer zingia (u-)
évidence upvenufu
évidence upvenufu
éviter djipukana (u-); epva (u-);
éviter djipukana (u-); epva (u-);
évoquer vumɓua (u-)
évoquer vumɓua (u-)
ex aequo mapata
ex aequo mapata
exact sapvuzi
exact sapvuzi
exaction dhulma
exaction dhulma
exagérer enɗa mno (u-)
exagérer enɗa mno (u-)
examen mtihani
examen mtihani
examin (étude) mtafiti; gizame;
examin (étude) mtafiti; gizame;
exaucer takaɓali (u-); djaâlia (u-);
exaucer takaɓali (u-); djaâlia (u-);
excavation gama
excavation gama
excéder (dépasser) tumɓa (u-)
excéder (dépasser) tumɓa (u-)
exclure laani (u-)
exclure laani (u-)
exclusion laana; ulaanifu;
exclusion laana; ulaanifu;
excrément madzi; shoo;
excrément madzi; shoo;
excuse samaha; msamaha; mswamaha;
excuse samaha; msamaha; mswamaha;
exègue mapata
exègue mapata
exemple mfano; mufano; mithali;
exemple mfano; mufano; mithali;
exhiber enyesa (u-)
exhiber enyesa (u-)
exiger ɗai (u-)
exiger ɗai (u-)
exocet mpandzi; mbandzi;
exocet mpandzi; mbandzi;
expérience mdjariɓu
expérience mdjariɓu
expert mdjuzi; mutaalamu; mtaâlamu; mjuzi; mwandrazi;
expert mdjuzi; mutaalamu; mtaâlamu; mjuzi; mwandrazi;
explication maelezo; maeledzo; djelezo;
explication maelezo; maeledzo; djelezo;
explication (le fait d’expliquer) mwelezo
explication (le fait d’expliquer) mwelezo
expliquer eleza (u-); eledza (u-);
expliquer eleza (u-); eledza (u-);
exploitation unyonyadji
exploitation unyonyadji
exploitation (des personnes) unyonyozi
exploitation (des personnes) unyonyozi
exploiter dhulumu (u-)
exploiter dhulumu (u-)
exploiteur dhwalimu
exploiteur dhwalimu
explorer tsenga (u-)
explorer tsenga (u-)
exploser aliha (u-)
exploser aliha (u-)
explosif (un) ɓomu
explosif (un) ɓomu
exposer thiɓitisha (u-)
exposer thiɓitisha (u-)
exposition mɓainisho
exposition mɓainisho
exprès kusuɗi
exprès kusuɗi
expulser dubisa (u-); dumbidza (u-);
expulser dubisa (u-); dumbidza (u-);
exsuder ɗenga (u-)
exsuder ɗenga (u-)
extase uɓe; djadhiɓa;
extase uɓe; djadhiɓa;
extérieur pvondze; vondze;
extérieur pvondze; vondze;
exterminer rotsa (u-)
exterminer rotsa (u-)
extraire (liquide) hama (u-)
extraire (liquide) hama (u-)
extrémité ntsa; tsa;
extrémité ntsa; tsa;
Cl. classe | -xxx mot accordable | Nouvelle entrée ou entrée récemment modifiée | shiMaore (mahorais) | shiMwali (mohélien) | shiNdzuani (anjouanais) | shiNgazidja (grd-comorien) | dans tous les dialectes | néologie |
Recherche
Dernières modifications/ajouts
Aide
Voir les règles de lecture
Ɓ se prononce comme ɓirika. Implosif, se prononce en inspirant l'air
Ɗ comme ɗuli. Implosif, se prononce en inspirant l'air
C comme caoutchouc
E comme vérité
U comme hibou
H comme en anglais Hello
R comme en espagnole Pero
S toujours comme Se
DH comme en anglais This
DR comme en anglais Dream
Ny comme Araignée
Pv comme en esppagnole Saber (entre "v" et "b")
Sh comme Chat
Th comme en anglais Thank you
Tr comme en anglais Tree

Les suites de voyelles
Toutes les suites de voyelles doivent être prononcées.
ai, ea, ia, io se prononcent a(y)i, e(y)a, i(y)a, i(y)o, avec un Y intervocalique comme dans maïs

ao, eu, ua se prononcent a(w)o, e(w)u, u(w)a, avec un W intervocalique comme dans baobab

Les voyelles nasalisées
â, ê, î, ô, û se prononcent an, en, in, on, un
Les formes du comorien
Cl. Classe 
-xxx mot accordable 
Modification récente
shiMaore (mahorais)
shiMwali (mohélien)
shiNdzuani (anjouanais)
shiNgazidja (grd-comorien)
dans tous les dialectes néologie